Algemene voorwaarden

Versie: 13 Januari 2022

0. Bedrijfsomschrijving

Bikeflip is een circulair fietsverhuurbedrijf van tweedehands (kinder)fietsen met omruil- en reparatieservice voor een vast bedrag per maand!

1. Definities

In onderstaande Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnement: De overeenkomst tussen BikeFlip en Huurder voor het gebruik van de Fiets door Huurder alsmede iedere andere overeenkomst tussen BikeFlip en Huurder.

Normaal Abonnement: BikeFlip abonnementen met een maandhuur tot en met EUR 12,50

Luxe Abonnement: BikeFlip abonnementen met een maandhuur van boven de EUR 12,50

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden BikeFlip die van toepassing zijn op ieder Abonnement.

Einddatum: de datum waarop het Abonnement eindigt door opzegging door Huurder zoals uiteengezet in artikel 6.3;

Fiets: de door BikeFlip op grond van het Abonnement aan Huurder ter beschikking gestelde fiets voor gebruik door Huurder en Gebruiker in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden;

Huurder: iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon die met BikeFlip een Abonnement afsluit;

Gebruiker: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wie het BikeFlip abonnement is afgesloten (‘de gebruiker’)

Onterechte flip: heeft de betekenis daaraan toegekend in artikel 5.4;

BikeFlip: BikeFlip B.V., gageldijk 3, Utrecht, kvk: 78207487

Flippen:het oplossen door BikeFlip van een probleem voor Huurder of Gebruiker met betrekking tot de Fiets door deze te repareren dan wel om te wisselen voor een andere Fiets.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Abonnement tussen BikeFlip en Huurder. 

2.2 Afspraken tussen BikeFlip en Huurder in afwijking van, of in aanvulling op, deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd door een regiomanager van BikeFlip. 

2.3 Alle door BikeFlip genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

3. Abonnement

3.1 Huurder en Gebruiker krijgen voor de duur van het Abonnement de beschikking over een Fiets. 

3.2 De Fiets wordt geleverd met slot, met één of twee sleutels en indien nodig voor- en achterlicht. 

3.3 Het Abonnement geeft recht op flippen (zie verder artikel 5). Hieronder wordt verstaan:

  • het gratis repareren van gebreken aan de Fiets ontstaan door slijtage en normaal gebruik van de Fiets. Voorbeelden van zulke gebreken zijn een lekke band of een te losse ketting;
  • het zonodig gratis omruilen van de Fiets binnen de stadsgrenzen waar BikeFlip actief is.

3.4 Wanneer Huurder of Gebruiker een sleutel(s) verliest of beschadigd waardoor het slot niet meer open kan, moet er een nieuw slot worden aangevraagd bij BikeFlip. De kosten hiervoor zijn EUR 15,– per slot. 

3.5 De Fiets kan voorzien zijn van een reclame-uiting. Wanneer de reclame-uiting is beschadigd, of een reclame-uiting volledig verdwijnt van de Fiets, moet er door Huurder direct contact worden opgenomen met BikeFlip.

4. Voorwaarden

4.1 Huurder en Gebruiker zijn verplicht behoorlijk gebruik te maken van de Fiets zoals in het maatschappelijk verkeer betamelijk is. 

4.2 De Fiets is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door Huurder en Gebruiker. 

4.3 Huurder moet in het bezit zijn van een SEPA-bankrekeningnummer. 

4.4 De Fiets blijft te allen tijde eigendom van BikeFlip. Het is Huurder niet toegestaan ten behoeve van een derde partij enig (zekerheids)recht op de Fiets te vestigen of te verlenen. BikeFlip behoudt te allen tijde het recht de fiets te controleren.

4.5 Huurder is persoonlijk aansprakelijk voor naleving van de Algemene Voorwaarden. 

4.6 Huurder is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in de gegevens bekend bij BikeFlip, zoals bijvoorbeeld een nieuw adres. 

4.7 Huurder en Gebruiker mogen aan de Fiets geen wijzigingen aanbrengen die niet zonder beschadiging van de Fiets kunnen worden verwijderd. 

4.8 Huurder moet 18 jaar of ouder en handelingsbekwaam zijn om een abonnement af te kunnen sluiten. Het Abonnement wordt in principe afgesloten op naam van de ouder(s) en/of verantwoordelijk van de Gebruiker, waarbij de Huurder aan BikeFlip de volledige naam en het adres van de Gebruiker doorgeeft. Bij uitzondering kunnen minderjarige Gebruikers met toestemming van een ouder of voogd een abonnement afsluiten. 

5. Flippen

5.1 BikeFlip streeft er naar een fiets te flippen binnen 48 uur nadat door Huurder contact is opgenomen met BikeFlip via telefoon, e-mail of WhatsApp. flippen gebeurt op afspraak met Huurder. 

5.2 Indien deze streeftijd niet wordt gehaald, kan er door Huurder geen aanspraak worden gemaakt op enige compensatie of vergoeding. 

5.3 Flippen vindt plaats:
1) als de fiets niet meer voldoet aan de wensen van de Gebruiker en/of Huurder. De inwilliging van deze Flip kan geweigerd worden door BikeFlip als de voorraad fietsen niet toereikend is voor deze specifieke Flip, met uitzondering van de wens voor een andere maat fiets. Met andere woorden: een andere maat Fiets kan altijd worden gevraagd.
2) in geval van een defect, vermissing of diefstal van de Fiets. Dit kan alleen binnen de stadsgrenzen van de plaatsen waar BikeFlip actief is. 

5.4 Wanneer Huurder ten onrechte verzoekt om te flippen (een ‘Onterechte flip’), heeft BikeFlip het recht EUR 20,– voorrijkosten in rekening te brengen. Wanneer Huurder niet verschijnt op een gemaakte afspraak om te flippen, wordt dit ook beschouwd als een Onterechte flip. 

5.5 Bij het omwisselen van een Fiets door BikeFlip wordt de Fiets inclusief slot en sleutel(s) door Huurder overgedragen aan BikeFlip.

6. Looptijd Abonnement en Opzegging

6.1 Het Abonnement wordt afgesloten voor een periode van één maand. Na afloop van deze termijn wordt het Abonnement stilzwijgend verlengd steeds voor een periode van één maand.  De minimale duur van het abonnement is 3 maanden.

6.2 De opzegtermijn van het Abonnement bedraagt één maand. Vanaf de dag dat de schriftelijke opzegging van het Abonnement door Huurder via e-mail is ontvangen door BikeFlip loopt het Abonnement nog één maand door zodat het Abonnement eindigt één maand na de dag waarop de opzegging door BikeFlip is ontvangen (de ‘Einddatum’). 

6.3 Huurder heeft na opzegging tot de Einddatum recht op het gebruik van de Fiets en de plicht om de kosten van het Abonnement te voldoen. 

6.4 De Fiets en de sleutel dienen door Huurder uiterlijk op de Einddatum bij een vestiging van BikeFlip te worden ingeleverd. 

6.5 Wanneer de Fiets door Huurder vóór de Einddatum wordt ingeleverd, eindigen daarmee alle rechten van Huurder op grond van het Abonnement onverminderd de verplichting van Huurder om de volledige abonnementskosten tot de Einddatum te voldoen. 

6.6 Voordat de Fiets is ingeleverd bij BikeFlip kan Huurder te allen tijde de opzegging ongedaan maken en het Abonnement weer activeren door middel van een e-mail aan BikeFlip. 

6.7 Wanneer de fiets niet uiterlijk op de Einddatum door Huurder is overgedragen aan BikeFlip, is Huurder een boete verschuldigd van EUR 5,– per dag totdat de Fiets alsnog is overgedragen aan BikeFlip of het Abonnement weer is geactiveerd, dit met een maximum van zeven dagen. 

6.8 Als de Fiets niet binnen zeven dagen na de Einddatum is overgedragen aan BikeFlip en het Abonnement niet opnieuw is geactiveerd, zal BikeFlip aangifte doen van diefstal door Huurder. Tevens is Huurder in dat geval gehouden de door BikeFlip geleden schade te vergoeden welke wordt vastgesteld per type abonnement en is terug te vinden in Tabel 1, onverminderd het recht van BikeFlip om volledige vergoeding te vragen van de door haar geleden schade, voor zover deze uitgaat boven het bedrag van de vastgestelde schadevergoeding afhankelijk van het type abonnement. 

7. Diefstal of vermissing

7.1 In geval van vermissing of diefstal van de Fiets is Huurder verplicht om dit binnen 24 uur te melden aan BikeFlip, de sleutel van de Fiets aan BikeFlip te overhandigen en samen met een medewerker van BikeFlip aangifte te doen. Huurder is in dat geval een eigen risico verschuldigd wat verschilt per type Abonnement. Het van toepassing zijnde eigen risico voor het Normale Abonnement bedraagt EUR 40,–. Voor BikeFlip’s Luxe Abonnement bedraagt het eigen risico EUR 120,–. Huurder ontvangt van BikeFlip een vervangende Fiets nadat de aangifte is afgerond.

7.2 Indien door Huurder niet, of niet tijdig, melding wordt gedaan van vermissing of diefstal van de Fiets, of de fietssleutel niet door Huurder aan BikeFlip kan worden overhandigd, is Huurder aan BikeFlip een schadevergoeding verschuldigd van EUR 100,– voor een Normaal Abonnement en EUR 300,– voor een Luxe Abonnement (met een maandhuur boven de EUR 12,50). 

7.3 Wanneer een vermiste of gestolen Fiets wordt teruggevonden binnen de looptijd van het Abonnement krijgt Huurder maximaal het betaalde eigen risico gecrediteerd. BikeFlip bepaalt de hoogte van dit bedrag op basis van de staat van de Fiets en eventuele andere kosten. 

7.4 Als blijkt dat Huurder foutieve informatie heeft verstrekt in het nadeel van BikeFlip, heeft BikeFlip het recht om een oneerlijkheidstoeslag van EUR 100,– in rekening te brengen. Dit bedrag komt boven op het eigen risico. 

7.5 Wanneer er (onder)delen van de Fiets missen of worden gestolen, heeft BikeFlip het recht dit bij Huurder in rekening te brengen tot maximaal het bedrag van het eigen risico. Een prijslijst van (onder)delen per type Fiets en Abonnement is op te vragen bij BikeFlip. 

7.6 Indien de Fiets door de gemeente is verwijderd, heeft Huurder minimaal drie dagen de tijd deze zelf op te halen bij het gemeentelijk (fietsen)depot. Eventuele verkrijgingskosten of andere kosten zijn voor rekening van Huurder. Het verwijderen van de Fiets door de gemeente zal worden beschouwd als een Onterechte flip. Nadat de Fiets minimaal drie dagen beschikbaar is geweest bij het depot, haalt BikeFlip de Fiets op en zal contact worden opgenomen met Huurder om een nieuwe Fiets te leveren. BikeFlip heeft het recht kosten hiervoor in rekening te brengen bij Huurder zoals eventuele verkrijgingskosten en de kosten van een Onterechte flip.

8. Schade

8.1 Schade aan de Fiets ontstaan door vandalisme wordt door Huurder binnen 24 uur gemeld aan BikeFlip. 

8.2 Indien sprake is van schade en slijtage van de Fiets anders dan is te verwachten door normaal gebruik, zulks ter beoordeling van BikeFlip, behoudt BikeFlip zich het recht voor de kosten daarvan te verhalen op Huurder. 

8.3 Indien sprake is van schade die is veroorzaakt door (mede)schuld van een derde partij is Huurder verplicht om de contactgegevens van deze derde partij en een door beide partijen voor akkoord ondertekende situatieschets aan te leveren bij BikeFlip. Op www.bikeflip.nl is een aanrijdingsformulier beschikbaar. Wanneer er geen contactgegevens van de derde partij worden overlegd zal de schade in rekening worden gebracht bij Huurder.

9. Betalingen

9.1 Huurder is verplicht om bij het afsluiten van een Abonnement de maandelijkse abonnementskosten en andere verschuldigde kosten via bankoverschrijvingen te voldoen aan het opgegeven rekeningnummer. BikeFlip kan hiervoor (na toestemming) een doorlopende maandelijkse automatische incasso innen. De abonnementskosten zijn vastgesteld op €5 per maand voor de kleine maatjes (loopfiets, step t/m 12 inch wielen), €8,50 per maand voor de midden maatjes (14 inch t/m 20 inch wielen), €12,50 per maand voor de grote maatjes (22 inch t/m 28 inch wielen) en meer dan €12,50 voor de luxe fietsen. Indien dit bedrag wordt verhoogd zal Huurder uiterlijk twee maanden voor de wijziging schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

9.2 Bij extra in rekening gebrachte kosten zoals het eigen risico en toeslagen, heeft BikeFlip het recht eerst betaling daarvan te verlangen alvorens aan Huurder een nieuwe Fiets te leveren. Wanneer Huurder aangeeft in staat te zijn het openstaande bedrag te voldoen en dit blijkt niet het geval te zijn, is sprake van een Onterechte flip en kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. 

9.3 Wanneer de abonnements- of overige kosten niet door BikeFlip worden ontvangen op de aangegeven termijn, is Huurder van rechtswege in verzuim. Huurder ontvangt dan een aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen veertien dagen te voldoen. Indien het verschuldigde niet binnen de termijn van veertien dagen is voldaan, kan BikeFlip een incassobureau inschakelen. Alle extra administratiekosten en de buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van Huurder.

10. Inleveren oude fiets

10.1 Het is mogelijk voor Huurder om bij aanvang van het Abonnement zijn oude fiets in te leveren tegen een vergoeding in de vorm van korting op het Abonnement. 

10.2 De korting wordt per fiets vastgesteld en moet door zowel Huurder als BikeFlip goedgekeurd worden. Worden Huurder en BikeFlip het niet eens over de hoogte van de vergoeding, dan wordt de oude fiets niet ingenomen door BikeFlip. 

10.3 Wanneer een Huurder bewust een fiets in wilt leveren waarvan Huurder geen eigenaar is, wordt het Abonnement per direct beëindigd en zal er aangifte worden gedaan bij de politie.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Als Huurder een Fiets in gebruik neemt, wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed functioneert en geen gebreken vertoont. 

11.2 Bij twijfel door Huurder aan de veiligheid van de Fiets dient direct contact te worden opgenomen met BikeFlip.

11.3 Het gebruik van de Fiets door Huurder en Gebruiker is voor eigen risico van Huurder en Gebruiker. 

11.4 BikeFlip is niet aansprakelijk voor enige door Huurder of Gebruiker geleden schade als gevolg van het gebruik van de Fiets, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van BikeFlip. 

11.5 Huurder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken en/of beschadigingen aan de Fiets.

12. Wijziging

12.1 BikeFlip behoudt zich het recht voor om de kosten van een Abonnement te wijzigen. Wijzigingen worden minimaal twee maanden vóór de ingangsdatum per e-mail bekend gemaakt aan Huurder. 

12.2 BikeFlip heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op Huurder uit welken hoofde ook, over te dragen aan derden. 

13. Niet nakomen verplichtingen

13.1 BikeFlip heeft het recht het Abonnement met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling aan Huurder, indien:

  • Huurder in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van het Abonnement;
  • Huurder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  • het faillissement van Huurder wordt aangevraagd, of hij in staat van faillissement wordt verklaard;
  • Huurder onder curatele wordt gesteld of wordt toegelaten tot de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen;
  • ten laste van Huurder beslag wordt gelegd op de Fiets of op andere goederen van Huurder en dit de nakoming van zijn verplichtingen uit het Abonnement nadelig beïnvloedt;
  • Huurder naar het oordeel van BikeFlip misbruik maakt van de door BikeFlip geboden service;
  • Huurder opzettelijk onjuiste informatie verschaft aan BikeFlip, dan wel
  • Huurder anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit het Abonnement na te kunnen komen.

13.2 BikeFlip heeft het recht de Fiets met onmiddellijke ingang in te nemen indien het Abonnement ontbonden wordt zoals beschreven in artikel 13.1.

13.3 Huurder heeft het recht het Abonnement per direct te beëindigen indien BikeFlip haar verplichtingen zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden herhaaldelijk en/of in ernstige mate niet is nagekomen.

14. Privacy

14.1 BikeFlip vindt het belangrijk om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Hoe BikeFlip dit doet staat beschreven in het Privacy Statement. Deze is te raadplegen via www.bikeflip.nl/privacy. Voor vragen of opmerkingen hierover kun je contact met ons opnemen op contact@bikeflip.nl. 

15. Toepasselijk Recht. Geschillen

15.1 Op het Abonnement en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

15.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met het Abonnement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.