Vacature: BikeFlip zoekt marketing stagiaires!

medewerker marketing

– FOR ENGLISH SEE BELOW –

BikeFlip – Kinderen groeien, fietsen niet!

Voor onze Utrechtse startup BikeFlip, zoeken wij een stagiair die van wanten weet met online en offline marketing!

Over BikeFlip:

Het regelen van een goede kinderfiets kan best wat gedoe met zich meebrengen, zeker omdat kinderen om het anderhalf jaar uit hun fiets groeien. BikeFlip biedt een oplossing: een maandelijks abonnement op een tweedehands kinderfiets inclusief reparatie en omruilservice aan huis. Zo kunnen ouders de fiets ruilen wanneer dat nodig is en hoeven ze nooit meer tijdens werktijd langs de fietsenmaker.

Het feit dat de fietsen tweedehands zijn, is uitermate belangrijk voor ons bedrijf. Wij geloven dat iedereen een steentje bij kan dragen aan een circulaire economie en zorgen dat de fietsen zo lang mogelijk hergebruikt kunnen worden. Past de fiets bij het ene kind niet meer? Dan ruilen we hem in voor een grotere en kan de kleinere fiets een ander kind weer blij maken! Zo worden er minder fietsen weggedaan en minder fietsen onnodig geproduceerd. Dit is belangrijk, zeker gezien het feit dat de Nederlandse fietsdepots momenteel stampvol staan met fietsen die nog van goede kwaliteit zijn. Vooral voor kinderfietsen is er momenteel geen structurele oplossing. Vaak worden deze opgekocht door opkopers die de fietsen exporteren. Wij hebben met BikeFlip een duurzamere oplossing voor deze kinderfietsen, door ze terug de samenleving in te upcyclen als product-as-a-service! Zo bieden we een nieuw leven aan vergeten tweedehands (kinder)fietsen van het fietsdepot, maken kinderen blij met een mooie, opgeknapte en passende fiets, ontzorgen de ouders en dragen bij aan een duurzame en circulaire (fiets)economie. Elke niet geproduceerde fiets levert immers een CO2 reductie van 31,45 kg op (Chen et al., 2020).

Verwachtingen:

Jij:

– Wilt een ambassadeur zijn van het duurzame BikeFlip verhaal
– hebt voldoende ervaring met en ideeën over het creëren van offline en online content en durft die ook creatief in te zetten;
– bent zelfstandig en assertief;
– bent thuis op social media, met name Facebook en Instagram;
– bent handig met Illustrator, InDesign en Photoshop (niet verplicht, wel handig) – bent wegwijs in WordPress
– schrijft en spreekt foutloos Nederlands en Engels
– studeert aan een relevante HBO of WO opleiding
– affiniteit met (het repareren van) fietsen en circulaire economie is een pre

BikeFlip:

– biedt een inspirerende werkplek bij een innovatieve en ambitieuze startup;
– geeft je een ingang in het startup ecosysteem;
– biedt je de kans om mee te denken over de strategie;
– biedt je alle vrijheid om je ding te doen, als startup ligt weinig tot niks nog vast. In die dynamische cultuur is dus veel mogelijk!

Over de stage

– Meeloopstage, full-time, eventueel te combineren met een eigen opdracht.
– Werkzaamheden: naast de dagelijkse dingen (denk: Instagram Storytelling, content sourcen etc) is er ruimte om mee te denken én werken aan campagnes (denk: social media updates schrijven, interviews afnemen, video’s maken etc) en promoties. Daarnaast lijkt het je ook leuk incidenteel mee te draaien in het bedrijf (denk hier aan: klantcontact of het brengen en halen van fietsen naar klanten met een elektrische BikeFlip-bakfiets)
– Aanvang: 01-01-22
– Stageperiode ook in overleg
– Stagevergoeding: €300 per maand

Enthousiast geworden over ons verhaal en wil je ons helpen op te schalen? Meld je dan aan voor een stage bij BikeFlip! Voor vragen kun je contact opnemen met paul@bikeflip.nl of bellen naar: 030-2271921

page2image32088512

ENGLISH VERSION

BikeFlip – Children grow, bicycles do not!

For our Utrecht startup BikeFlip, we are looking for an intern who is well versed in online and offline marketing!

About BikeFlip:

Arranging a good children’s bicycle can be quite a hassle, especially because children grow out of their bicycle every eighteen months. BikeFlip offers a solution: a monthly subscription to a circular second-hand children’s bicycle, including repair and exchange service at home. This way, parents can exchange the bicycle when necessary and they never have to visit the bicycle repair shop during working hours.

The fact that the bicycles are second-hand is extremely important to our company. We believe that everyone can contribute to a circular economy and ensure that bicycles can be reused for as long as possible. Does the bicycle no longer fit the child? Then we exchange it for a bigger one and the smaller bike can make another child happy again! In this way, fewer bicycles are disposed of and fewer bicycles are produced unnecessarily. This is important, especially in view of the fact that Dutch bicycle depots are currently overflowing with bicycles that are still of good quality. There is currently no structural solution, especially for children’s bicycles. These are often bought by buyers who export the bicycles. With BikeFlip we have a more sustainable solution for these children’s bicycles, by upcycling them back into society as a product-as-a-service! We offer a new life to forgotten second-hand (children’s) bicycles from the bicycle depot, make children happy with a beautiful, refurbished and suitable bicycle, relieve parents and contribute to a sustainable and circular (bicycle) economy. After all, each bicycle not produced results in a CO2 reduction of 31.45 kg (Chen et al., 2020).

Expectations:

You:

– Want to be an ambassador of the sustainable BikeFlip story
– have sufficient experience with and ideas about creating offline and online content and dare to use it creatively;
– are independent and assertive;
– are comfortable with social media, especially Facebook and Instagram;
– are handy with Illustrator, InDesign and Photoshop (not required, but handy)
– familiarize yourself with WordPress
– writes and speaks flawless Dutch and/or English

– studies at a relevant HBO or WO education
– affinity with (repairing) bicycles and circular economy is a plus

BikeFlip:

– offers an inspiring workplace at an innovative and ambitious start-up;
– gives you an entrance into the startup ecosystem;
– offers you the opportunity to think along about the strategy;
– offers you all the freedom to do your thing, as a startup little or nothing is fixed. So much is possible in this dynamic culture!

About the internship

– Full-time internship, possibly to be combined with your own assignment.
– Activities: in addition to the daily activities (think: Instagram Storytelling, sourcing content, etc.) there is room to think along and work on campaigns (think: writing social media updates, conducting interviews, making videos, etc) and promotions. In addition, you would also like to occasionally participate in the company (think of this: customer contact or bringing and collecting bicycles to customers with an electric BikeFlip cargo bike). 
– Start: 
01-01-22
– Internship period also in consultation
– Internship allowance: 
€300 per month

Interested in our story and want to help us scale up? Then sign up for an internship at BikeFlip! For questions please contact paul@bikeflip.nl or call 030-2271921